تاریخچه پینت بال :

اویل دهه ی 1970 در وزارت کشاورزی آمریکا ماشین های وجود داشت که عقب آنها پمپی متصل بود که رنگ را به مسافت های دورپرتاب می کرد وبا این وسیله، درخت هایی که باید قطع یا هرس می شدند، علامت گذاری می کردند.
ایده ی تبدیل این سیستم به صورت یک بازی از آن زمان اغاز شد. تکمیل مارکرهای پینت بال قابل حمل وتکنولوژِی ساخت آنها تا اوایل دهه ی 1980 طول کشید که در آن زمان این مارکرهای پینت بال از نوع شات گان وپینت بال های مصرفی درآن از رنگ های معمولی بودند. درسال 1981 در آمریکای شمالی اولین بازی به طور رسمی با 12 بازیکن مسلح به نشانه روهای بادی با هدف تسخیر پرچم شروع شد وبه شکل امروزی پایه گذاری شد.
در حدود 20سال است که پینت بال به طور رسمی بازی می شود و 5 سال است که به کمیته بین المللی المپیک معرفی شده است تا دربازی های المپیک به عنوان ورزشی جدید وارد گردد. فرم جدید پینت بال تحت نام X-ball درحال بررسی درکمیته بین المللی المپیک می باشد.
از پینت بال به عنوان شطرنج زنده درجهان نام برده می شود

پینت بال درجهان امروز:

به ادعای صاحب نظران صنعت پینت بال، این ورزش اخیرا درجهان به عنوان چهارمین ورزش پُرتحرک محسوب می شود.
یک امار مختصر ازاین ورزش این چنین نشان میدهد:
تنها درامریکا شمالی 1400 زمین پینت بال وجود دارد و تیم های فعال نیز حدود 7600 تیم می باشد.
تعداد 325 لیگ مسابقه نیز درامریکاشمالی وجود دارد.
آخرین ومهمترین موضوع آنکه تعداد 175 دانشگاه درجهان مجهز به باشگاه پینت بال می باشند.